Programa Bacalaureat 2009 : Limba si Literatura Romana

Iata programa pentru Limba si Literatura Romana , sesiunea de Bacalaureat 2009

I. STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN

Prin ponderea sa reflectată în prezenta celor două probe obligatorii, scrisă si orală, limba si
literatura română ocupă un loc important în structura examenului de bacalaureat. Curriculumul
liceal, care stabileste principiul studierii limbii si literaturii române din perspectivă comunicativfunctională, pune accent pe latura formativă a învătării, fiind centrat pe achizitionarea de competente, fapt care a determinat precizarea, în programa de bacalaureat, a competentelor de evaluat si a continuturilor din domeniile: A. literatura română, B. limbă si comunicare.
Proba scrisă vizează competentele de receptare si de producere a mesajelor scrise.
Proba orală vizează competentele de comunicare orală, aplicate în receptarea mesajelor orale si scrise si în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv, informativ, narativ, argumentativ) exersate în cadrul învătământului liceal.

II. COMPETENTE DE EVALUAT

Prin sustinerea examenului de bacalaureat la această disciplină, elevul va trebui să facă dovada următoarelor competente dobândite în ciclul inferior si în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a), corelate cu anumite continuturi parcurse în cele două cicluri liceale:

1. Utilizarea corectă si adecvată a limbii române în diferite situatii de comunicare
Competente specifice Continuturi asociate

1.1. Utilizarea adecvată a strategiilor si a regulilor de exprimare orală în monolog si în dialog, în vederea realizării unei comunicări corecte, eficiente si personalizate, adaptate unor situatii de comunicare diverse :
– reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul; raportarea la reactiile auditoriului), tehnici de construire a monologului; tipuri: povestire/ relatare orală, descriere orală, monolog informativ, monolog argumentativ, exprimarea orală a reactiilor si a opiniilor privind texte literare si nonliterare, filme, spectacole de teatru, expozitii de pictură etc.; adecvarea la situatia de comunicare auditoriu, context) si la scopul comunicării (informare, argumentare / persuasiune etc.)
– reguli si tehnici de construire a dialogului (atentia acordată partenerului, preluarea/ cedarea cuvântului la momentul oportun, dozarea participării la dialog etc.); tipuri: conversatia, discutia argumentativă, interviul (interviul publicistic, interviul de angajare); adecvarea la situatia de comunicare (partener, context etc.) si la scopul comunicării (informare, argumentare / persuasiune etc.);
argumentare si contraargumentare în dialog
– stilurile functionale adecvate situatiei de comunicare
– rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale în
comunicarea orală: privire, gestică, mimică, spatiul dintre persoanele
care comunică, tonalitate, ritmul vorbirii etc.
– ascultare activă

1.2. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare si a formelor exprimării scrise compatibile cu situatia de comunicare în elaborarea unor texte diverse

– reguli generale în redactare (structurarea textului, adecvarea la situatie, adecvare stilistică, asezare în pagină, lizibilitate)
– relatarea unei experiente personale, descriere, povestire, argumentare, stiri, anunturi publicitare, corespondentă privată si oficială; cerere, proces-verbal, curriculum vitae, scrisoare de intentie
– exprimarea reactiilor si a opiniilor fată de texte literare si nonliterare, argumentare, rezumat, caracterizare de personaj, analiză, comentariu, sinteză, paralelă, eseu structurat, eseu liber/nestructurat
– modalităti de indicare a bibliografiei, normele citării
– normele limbii literare la nivelurile: ortografic si de punctuatie,
morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual

1.3. Identificarea particularitătilor si a functiilor stilistice ale limbii în
receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte

– limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon
– expresivitatea în limbajul comun si în limbajul poetic

1.4. Receptarea adecvată a sensului/ sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de mesaje orale sau scrise

– texte literare (proză, poezie, dramaturgie); texte nonliterare, memorialistice, epistolare, jurnalistice, juridic-administrative, stiintifice, argumentative, mesaje din domeniul audio-vizualului

0 comentarii:

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites